menu

用这种微妙但迷人的效果吸引人们的注意力。只需添加类pulse到您的按钮。注意:这是针对浮动按钮的,因此它可能无法完美地与每个组件配合使用。脉冲效果的html结构

<a class="btn-floating pulse"><i class="material-icons">menu</i></a>
<a class="btn-floating btn-large pulse"><i class="material-icons">cloud</i></a>
<a class="btn-floating btn-large cyan pulse"><i class="material-icons">edit</i></a>