menu

当用户必须从一组项目中只进行一次选择时,会使用单选按钮。 for属性对于将我们的自定义单选按钮与输入绑定是必要的。将input的id的值作为labelfor属性的值。

通过为组中的每个单选按钮添加名称属性以及相同的对应值,将单选按钮添加到组中。通过添加禁用的属性创建禁用的单选按钮,如下所示。 <form action="#">
  <p>
   <label>
    <input name="group1" type="radio" checked />
    <span>红</span>
   </label>
  </p>
  <p>
   <label>
    <input name="group1" type="radio" />
    <span>黄</span>
   </label>
  </p>
  <p>
   <label>
    <input class="with-gap" name="group1" type="radio" />
    <span>绿</span>
   </label>
  </p>
  <p>
   <label>
    <input name="group1" type="radio" disabled="disabled" />
    <span>棕色</span>
   </label>
  </p>
 </form>
    

带间隙

要创建一个带有间隙的单选按钮,请在input中添加class="with-gap"请参阅下面的示例。


 <p>
  <label>
   <input class="with-gap" name="group3" type="radio" checked />
   <span>Red</span>
  </label>
 </p>